Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Наука и изследвания  

FAQ

Германските университети се отличават с качество и многообразие както при специалностите, така и при научните изследвания. Те свързват старите традиции с модерно оборудване, изследвания и преподаване. Федералното правителство подкрепя и с различни мерки и програми интернационализирането на образователния пейзаж, допринасяйки по този начин  за засилване на конкурентоспособността ни на световния образователен пазар. Тъй като днес повече от половината от промишленото производство в Германия се пада на индустриите с интензивна научноизследователска и развойна дейност.

FAQ

Тук Ви информираме за най-важните германски изследователски центрове, както и за институционални и индивидуални възможности за финансиране (конкурси и стипендии).

 • Research in Germany                                                                

Интернет порталът „Research in Germany” е централната информационна платформа на инициативата „Реклама за Германия като страна за иновации и научни изследвания“ на Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF). Тук ще намерите актуална информация относно местата за научни изследвания, политиката в тази област, програмите за финансиране и получаване на научна степен в Германия.

 • Консултантски услуги на федералната държава относно насърчаване и финансиране на научни изследвания и иновации       

Тук ще научите повече информация за директните консултантски услуги на държавата относно насърчаването и финансирането на научни изследвания и иновации.

 • Германско общество за научни изследвания        

Германско общество за научни изследвания (DFG) е централната самоуправляваща се организация на науката в Германия. Тя служи на науката с всичките й клонове чрез финансиране на научноизследователски проекти в университети и други изследователски институции. Организацията подкрепя международното научноизследователско сътрудничество, както и мобилността на учените от и към Германия.

 • Международен офис на Федералното министерство на образованието и научните изследвания

Международният офис разпределя средствата, предоставени от Федералното министерство на образованието и научните изследвания за сондиране, създаване и разширяване на международното сътрудничество на германските университети, извънуниверситетски институции и предприятия. При това офисът подкрепя стабилното международно сътрудничество на Германия в областта на научните изследвания и образованието с партньори от цял свят.

 • Германски археологически институт

Като важен партньор на културната дипломация Германският археологически институт (DAI) е федерална институция от структурата на Министерството на външните работи.  Задачата на DAI е провеждането на научни изследвания в областта на археологията и науката за старите езици и култури в световен мащаб. Със своите научноизследователски проекти DAI създава важна основа за диалога между културите, за международното научно сътрудничество и за опазването на културното наследство. DAI извършва дейности на пет континента в рамките на над 350 проекта.

 • Фондация „Александър фон Хумболт“/Хумболтов съюз в България

Фондацията „Александър фон Хумболт“ подпомага научното сътрудничество между изтъкнати чуждестранни и германски учени.

Фондацията ежегодно дава възможност на над 2000 учени да посетят Германия с цел научни изследвания и поддържа контакти с повече от 28000 хумболтианци от над 140 страни.

Като организация – посредник на германската външна политика в областта на културата и образованието Фондацията насърчава международния културен диалог и научен обмен.

 • Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.

Задачата на „Хелмхолц“ общността на германските научноизследователски центрове е преследване на дългосрочни научноизследователски цели на държавата и обществото и опазване и подобряване на основите за живот на човека. За целта тя идентифицира и работи по големи и неотложни въпроси на обществото, науката и икономиката чрез стратегически и програмно ориентирани научни изследвания за върхови постижения в шест области. Общността обединява 18 научноизследователски центъра в областта на природните науки и техниката, медицината и биологията.

 • Max-Planck-Gesellschaft

Обществото Макс Планк за стимулиране на науката е независима изследователска организация с нестопанска цел. Тя подпомага изследванията предимно в институтите, които са част от нейната структура.

 • Leibnitz Gemeinschaft

Общността „Лайбниц“ обединява 93 самостоятелни научноизследователски организации.  Тяхната насоченост е различна и се простира от природните, инженерните науки и науките за околната среда през икономическите, географските и социалните науки до хуманитарните науки. Институтите „Лайбниц“ се занимават с въпроси, които са от значение за обществото, икономиката и екологията.

 • Fraunhofer Gesellschaft

Обществото „Фраунхофер“ е най-голямата научноизследователска организация за приложни изследвания в Европа, чиито сфери на изследване се ориентират според потребностите на хората: здравеопазване, сигурност, комуникация, мобилност, енергетика и околна среда.

 • Германската федерална фондация за околна среда (DBU)

Чрез  стипендиантската програма за обмен за Централна и Източна Европа  Германската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) предлага на изследователи от Централна и Източна Европа възможност в рамките на шест до дванайсет месечен престой в Германия да съберат професионален опит в областта на опазване на околната среда и природата. По този начин се подпомага международното сътрудничество по тази тема като цяло, насърчава се добиването на конкретен експертен опит, както и работата по проекти в Централна и Източна Европа.


 • Интернет портал hightech-strategie.de

Hightech стратегията 2025 на федералното правителство обединява научноизследователските и иновационни дейности на федералното правителство и свързва най-важните действащи лица от науката и бизнеса с цел от знанията и идеите възможно най-бързо да бъдат създадени иновации. Отделни ключови технологии и пресечни теми допринасят за постигането на глобални, засягащи цялата общественост цели в областта на климатичните промени/енергетиката, здравеопазването, мобилността, комуникациите и сигурността. Тези цели се конкретизират и осъществяват в рамките на 10 избрани, ориентирани към бъдещето проекта.

Идеи. Иновация. Растеж. Мотото на Hightech стратегията (HTS) е представено на преработения из основи интернет портал на федералното правителство по разнообразен и информативен начин. Новата интернет страница предоставя интересен поглед върху дейностите по реализация на отделните ориентирани към бъдещето проекти и тематизира централни въпроси за Германия като средище на иновациите:

Как изглежда една устойчива стратегия за бъдещето? Какъв потенциал имат информационните и комуникационните технологии на бъдещето? Китай и Германия – две страни, два модела? Къде се намира Германия в международно сравнение?

 • Географска карта на научните изследвания: Институционални акценти на научните изследвания в германски висши училища

Географската карта на научните изследвания на Конференцията на ректорите на висши училища (Forschungslandkarte der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)) представя впечатляващи акценти на научните изследвания на германските висши училища на достъпен език и систематизирано. С помощта на географската карта на научните изследвания, представени по специалности и теми, висшите училища информират съвместно, но всяко от тях на собствена отговорност за онези акценти при научните изследвания, които в особена степен характеризират техните институционални профили. Висшите училища свързват географската карта на научните изследвания с поканата за осъществяване на контакт с тях, за да се използват техните компетенции и да се обсъдят възможности за сътрудничество.   

Повече информация ще намерите тук: http://www.forschungslandkarte.de/landkarte.html

 

 • Научна платформа „Земя и околна среда“

В Научната платформа „Земя и околна среда“ (Wissensplattform Erde und Umwelt) учени от „Хелмхолц“ общността представят актуални резултати от научни изследвания, данни в реално време и основни знания под формата на кратки, разбираеми статии, инфографики, снимков и филмов материал. Природни бедствия, климатични промени и вредни вещества са тематичната рамка на онлайн платформата.


 • Научноизследователски център „Юлих“

В Германия научните изследвания се провеждат в университетите, както и в сътрудничество с институтите на фондации и научноизследователски центрове. По този начин може да се практикува научноизследователска дейност на най-високо ниво в сътрудничество с други страни. Една от тези институции е Научноизследователският център „Юлих“ близо до Аахен, който е член на  научноизследователската общност „Хелмхолц“. Акценти на научната дейност в „Юлих“ са енергетиката и екологията, както и информационните технологии и изучаването на мозъка. Около 5900 сътрудници от различни природонаучни области разработват съвместно насочени към бъдещето технологии в изброените сфери. Освен това се предлагат обширни възможности за стипендии и работа за студенти, докторанти и млади учени. Използването на най-модерни технологии и динамичният, международен и интердисциплинарен екип допринасят за високия международен престиж на „Юлих“ като Център за ключови технологии.

Допълнителна информация за Научноизследователския център „Юлих“ и за възможностите за работа и предлаганите стипендии ще намерите на адрес:

http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Home/home_node.html

http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Karriere/AktuelleStellenausschreibungen/_node.html;jsessionid=D722381B0A899572CD17BD1B83DC1C7C


 • Обучение на немски език по специалността „Химично инженерство“

Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ) предлага в сътрудничество с Техническия университет Хамбург-Харбург (TUHH) от 1991 г. обучение на немски език по специалността „Химично инженерство“ (Chemische Verfahrenstechnik). Междувременно Центърът за немскоезично обучение към ХТМУ поддържа сътрудничество и с университета „Лайбниц“ в Хановер, университета „Ото фон Гюрике“ в Магдебург, Рурския университет в Бохум, университета „Фридрих Шилер“ в Йена, Университет Касел и Университет Зиген. За получаване на съвместния диплом за бакалавър първо се преминава през четиригодишно обучение за придобиване на образователна степен „бакалавър“ в ХТМУ, в рамките на което са предвидени триседмичен курс по немски език в германски университет, двуседмично учебно пътуване, двумесечна или тримесечна практика и полагане на тест за бакалавър в Германия. След завършване на бакалавърската програма се предлага и възможност за придобиване на образователна степен магистър, за която се издава двоен диплом съвместно с университета „Ото фон Гюрике“ в Магдебург. С подкрепата на Германското дружество за академичен обмен DAAD може да се предоставят стипендии. Повече информация можете да намерите на адрес: http://mmu2.uctm.edu/depts/cge/de/node/5Към началото на страницата