Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Германска минимална работна заплата за чуждестранни служители в транспортния сектор

Auf einer Autobahn Lastwagen und Autos fahren nebeneinander

Auf einer Autobahn Lastwagen und Autos fahren nebeneinander, © Colourbox

Статия

Законът за минималната работна заплата намира приложение за всички работници по време на заетостта им в Германия, независимо от това, дали седалището на работодателя е в страната (Германия) или в чужбина (сравн. §§ 1 и 20 от Закона).

Законът за минималната работна заплата намира приложение за всички работници по време на заетостта им в Германия, независимо от това, дали седалището на работодателя е в страната (Германия) или в чужбина (сравн. §§ 1 и 20 от Закона).

Ето защо минималната работна заплата според Закона за минималната работна заплата се прилага и в транспортния сектор за всеки час заетост на работника в Германия.

Съгласно § 16 от Закона за минималната работна заплата в определени браншове работодателите със седалище в чужбина, които са наели един или повече работници в Германия, са задължени преди началото на дадена работа или услуга да представят писмена регистрация на немски език. Един от браншовете, за които е в сила задължението за регистрация, е спедиторския, транспортния и свързания с тях логистичен бизнес.

Федералното министерство на финансите издаде наредба, която модифицира задължението за регистрация за определени групи работници ("Наредба за регистрация във връзка с минималната работна заплата", публикувана във Федерален държавен вестник Част I от 4 декември 2014 г., брой 55). Наредбата облекчава задължението за регистрация за работодатели със седалище в чужбина за редица конкретни случаи, сред които по-специално за чисто мобилни дейности. §2 алинея 4 от Наредбата за регистрацията във връзка с минималната работна заплата определя, че една само мобилна дейност е налице най-вече при транспортирането на стоки и лица. Работодатели със седалище в чужбина, които са наели работници за чисто мобилна дейност, са задължени да представят график с персоналната заетост за период, който може да включва до шест месеца. Освен това § 3 от Наредбата облекчава, респ. в случай само на мобилна дейност, премахва задължението да се регистрират настъпили промени от първоначалния график.

Съобщения съгласно § 16 от Закона за минималната работна заплата респ. Наредбата за регистрация във връзка с минималната работна заплата трябва да се предават в Генералната митническа дирекция, Дирекция VII. Информация за процедурата по регистрирането и формулярите за регистрация може да се намери на Интернет страницата на Митническата администрация. В скоро време информацията ще бъде на разположение и на английски и френски език.

С оглед на задължението да се записват началото, края и продължителността на работното време в спедиторската, транспортната и логистичната дейност (§ 17 от Закона за минималната работна заплата), Федералното министерство на финансите издаде наредба, с която се облекчават задълженията за водене записки за работното време за определени групи от мобилни работници ("Наредба за водене на писмен отчет за работното време във връзка с минималната работна заплата", публикувана във Федералния държавен вестник Част I, от 4 декември 2014 г., брой 55). Тази Наредба се прилага обаче само спрямо определени групи от мобилни работници; те не подлежат на изискването за водене на конкретно ежедневно работно време и трябва на своя отговорност да си разпределят ежедневното работно време.

Освен това Федералното министерство на труда и социалните въпроси прие наредба съгласно § 17 алинея 3 от Закона за минималната работна заплата, която предвижда изключение от задължението за водене на писмен отчет за работното време за работници, които получават редовно стабилна месечна заплата от над 2.958 евро бруто, и за които работодателят действително е изпълнил задълженията си за записване на работното време и съхраняване на записките съгласно § 16 алинея 2 от Закона за работното време. Тази Наредба бе публикувана на 29 декември 2014 г. във Федералния държавен вестник и влезе в сила на 1 януари 2015 г.

Актуализиране: Контролът и санкциите при нарушения срещу Закона за минималната работна заплата от страна на службите на Митническата администрация за спазване разпоредбите на Закона за минималната работна заплата - ограничени в областта на чистия транзит - се преустановяват. Ето защо регистрации респ. поименни графици за чистия транзит, както и записки в съответствие със Закона за минималната работна заплата респ. на съответната Наредба в момента не са необходими. Дефиниция на транзит може да се намери на Интернет страницата www.zoll.de. За каботажни превози, както и за трансграничен транспорт с товарене и/или разтоварване във Федерална република Германия задълженията за регистрация и водене на записки за работното време остават в сила без промяна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Съобщения съгласно § 16 от Закона за минималната работна заплата трябва да се предават в Генералната митническа дирекция, Дирекция VII. Адресът на Генералната митническа дирекция е:

Generalzolldirektion, Direktion VII

Wörthstraße 1- 3, 50668 Köln

DVII.gzd@zoll.bund.de

www.zoll.de

 

Под думата за търсене „Mindestlohngesetz“ ( Закон за минималната работна заплата) са публикувани изчерпателни информации, но също и чрез линка  към „Bundesministerium für Arbeit und Soziales“  може да намерите информация и справки чрез mindestlohn@buergerservice.bund.de


Към началото на страницата