Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Oграничения за движението на товарни автомобили през летните месеци

Viele Lkw auf einem Parkplatz .

Viele Lkw auf einem Parkplatz ., © Colourbox

Статия

.

Допълнително към целогодишната забрана за движение през неделните и празничните дни:

В периода от 1 юли до 31 август за всички съботни дни се въвеждат ограничения за движението на товарни автомобили във Федерална република Германия!

Молим за съблюдаване на следното указание:

В периода от 1 юли до 31 август се ограничава движението на товарни автомобили във Федерална република Германия.

Молим за разбиране за тези мерки, които са необходими в интерес на безпроблемното движение по пътищата по време на ваканционния сезон.

1. Попадащи под забраната моторни превозни средства:

Товарни автомобили с допустимо общо тегло над 7,5 тона, както и товарни автомобили с ремаркета, осъществяващи превоз на товари за търговски цели или срещу заплащане.

2. Период на забраната:

Всяка събота от 1 юли до 31 август включително, съответно от 7.00 до 20.00 часа.

3. Участъци, за които важи забраната:

Всички посочени на задната страница участъци от магистрали и федерални пътища.

4. Забрана за движение в неделните дни:

Забраната за движение, която важи за неделните и празничните дни от 0.00 до 22.00 часа за цялата пътна мрежа (§ 30 ал. 3 от Наредбата за движение по пътищата), се запазва без промяна.

5. Предоставяне на разрешения за изключения:

Молби се подават към органа, компетентен за съответния гранично-пропускателен пункт.

6. Освобождаване от забраната:

Забраната не важи за

6.1. комбиниран превоз на товари „железопътен транспорт – автотранспорт“ от изпращача до следващата най-близка гара за товарене или от следващата най-близка гара за разтоварване до получателя.

6.2. комбиниран превоз на товари „пристанище – автотранспорт“ между мястото на товарене или разтоварване и пристанище, разположено околовръст на разстояние от максимално 150 километра (докарване или извозване),

6.3. превозване на

а) прясно мляко и пресни млечни продукти,

б) прясно месо и пресни месни продукти,

в) прясна риба, жива риба и пресни рибни продукти,

г) малотрайни плодове и зеленчуци,

6.4. превозване на материал от категория 1 съгл. член 8 и материал от категория 2 съгл. член 9, буква е, т. i от Регламент (ЕО) №1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (Официален вестник на Европейския съюз  L 300 от 14.11.2009 г., стр. 1, L 348 от 04.12.2014, стр. 31),

6.5. спешното използване на превозни средства за спасяване на хора, изтегляне на повредени МПС и автомобили за пътна помощ,

6.6. транспортиране на живи пчели,

6.7. празни превози, които са във връзка с превозите съгл. т. 6.3.

За всички превозвани товари следва да се носят предписаните товарителници или придружаващи документи и при поискване да се представят на компетентните лица за проверка.

Към началото на страницата