Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Декларация за защита на данните съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

11.12.2019 - Статия

Федералното външно министерство и германските дипломатически представителства обработват лични данни в съответствие с Европейския Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), Федералния закон за защита на  личните данни(ФЗЗЛД /BDSG/) и, ако е приложимо, специални правни разпоредби.

За да Ви дадем разяснения относно обработката на данни и Вашите права и да спазим задължението си за предоставяне на информация (чл. 13 и 14 ОРЗД), бихме искали да Ви информираме по-долу за обработката на лични данни при използване на нашия уебсайт, когато се свързвате с нас (чрез формата за контакт, по имейл, по телефона или по пощата), както и при абониране за някой от нашите бюлетини.

1. Основни положения

 1.1. Отговорник и длъжностно лице по защита на данните

Съгласно  чл. 2 от Закона за дипломатическата служба (Gesetz über den auswärtigen Dienst/GAD) Федералното министерство на външните работи (централа) и дипломатическите мисии заедно образуват единен федерален орган.

Отговорник за обработката на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 ОРЗД се явява:

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

Deutschland

Телефон: +49 (0)30 18 17-0 / Обслужване на граждани: +49 (0)30 18 17-2000

Телефакс: +49 (0)30 18 17-3402

Формуляр за контакт с центъра за обслужване на граждани

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

Deutschland

Телефон: +49 (0)30 18 17-7099

Телефакс: +49 (0)30 18 17-5 7099

Форма за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Ако имате въпроси относно защитата на данните, можете също така да се обърнете и към лицата за контакт, отговарящи за защита на данните при дипломатическите мисии в чужбина. Можете да разберете как да се свържете с лицето за контакт, отговарящо за защита на данните при дадена дипломатическа мисия, в края на страницата (вж. точка 8. Лице за контакт на дипломатическата мисия, отговарящо за защита на личните данни).

1.2 Лични данни

 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор (чл. 4, ал. 1 ОРЗД).

1.3 Правни основания за обработването

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на:

  • чл. 6 ал. 1 буква a) ОРЗД, доколкото сте се съгласили с обработването (напр. във връзка с изпращане на информационни бюлетини),
  • чл. 6 ал. 1 буква б) ОРЗД, доколкото обработването е необходимо за изпълнението на договор или преддоговорни мерки,
  • чл. 6 ал. 1 буква в) ОРЗД, доколкото обработването е необходимо за изпълнението на възложени нам законови задължения,
  • чл. 6 ал. 1 буква г) ОРЗД, в случай, че са налице жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, които изискват обработване на лични данни,
  • чл. 6 ал. 1 буква д) ОРЗД във връзка с § 3 от Федералния закон за защита на личните данни (BDSG), доколкото обработването е необходимо за изпълнение на възложената на нас задача от обществен интерес при изпълнение на официални правомощия (например при отговор на запитвания с цел осъществяване на контакт). Обществените задължения на Федералното външно министерство и германските дипломатически мисии включват работата с обществеността и предоставянето на информация за Федерална република Германия в чужбина (вж. § 1 от Закона за дипломатическата служба /Gesetz über den Auswärtigen Dienst – GAD/). 

2. Обработка на данни във връзка с посещението на този уебсайт

2.1 Събиране на данни

При всяко посещение на потребител на интернет платформата на Министерството на външните работи на Федерална република Германия и при всяко извикване на файл данните за тези процеси се съхраняват и обработват временно в протоколни файлове.

Използваният за анализите на потреблението инструмент за проследяване matomo е конфигуриран така, че да не се събират лични данни на посетителя.

Освен това Вашият IP адрес се анонимизира, така че посетителите не могат да бъдат проследявани.

Инструментът за проследяване работи на собствени сървъри в защитена, сертифицирана от BSI мрежова зона, така че навън не проникват никакви данни за проследяване.

Освен това Вие можете да изберете настройките във Вашия браузер така, че посещението Ви на сайта изобщо да не бъде регистрирано и анализирано (настройка Do Not Track). Чрез изпращането на променлива величина на браузъра инструментът за проследяване сигнализира, дали посетителят би или не би желал да бъде регистриран от инструмента за проследяване.

За да разберете какво да направите във Вашия браузър за целта, въведете напр. в търсачка текста: „Активиране на функцията „Do not track [име на Вашия браузър]“

Следните данни се събират чрез JavaScript проследяване:

•    Заявка (наименование на извикания файл), дата и час на заявката

•    Вид / версия на браузъра (напр.: Firefox 115.0)

•    Език на браузъра (напр.: немски)

•    Използвана операционна система (напр.: Windows 11)

•    Тип, модел, марка на устройството

•    Резолюция на екрана

•    Използвани приложения: (напр. Flash, Java)

•    URL адрес на референтите (посещаваната преди това страница)

•    Анонимизиран IP адрес

•    Държава и регион, откъдето е направена заявката

•    Изтеглени файлове

•    Кликвания

•    Брой на изпратените формуляри (в зависимост от дефинираните цели)

2.2 Използване на „бисквитки“

При посещаване на отделни страници се използват така наречени временни „бисквитки“ (Session Cookies), за да се улесни навигацията. Тези „бисквитки“ не съдържат лични данни и след изтичане на сесията стават невалидни. При използването на кошница също се използват „бисквитки“. Те също са невалидни след приключване на сесията.

Не се използват техники, които дават възможност за анализ на поведението на потребителите.

2.3 Използване на приставки за социални медии

В момента използваме следните приставки за социални медии: Facebook, Twitter, Instagram и Youtube (Google). При това използваме така нареченото решение с двойно кликване. Това ще рече, че когато посещавате нашата уебстраница, по принцип на доставчиците на приставки първоначално не се изпращат никакви лични данни. Само ако кликнете върху бутона за активиране на социалните мрежи, Ваши лични данни се изпращат на съответния доставчик и се съхраняват там (при американски доставчици в САЩ). Ние използваме приставките за социални мрежи, за да направим нашето информационно предлагане по-интересно, посредством интеракцията с Вас и с други потребители.

Обръщаме Ви изрично внимание на това, че социалните мрежи съхраняват данните на техните потребители (напр. лична информация, IP адрес и т.н.) в съответствие с техните правила за използване на личните данни и за стопански цели. Относно обработването на данни от страна на социалните мрежи можете да се информирате на следните линкове:

Ние нямаме влияние върху събирането на данни и по-нататъшното им използване от социалните мрежи. За нас не е ясно в какъв обхват, къде и за какъв период се съхраняват данните, доколко мрежите изпълняват съществуващи задължения за изтриване на данните, какви анализи и връзки се правят с данните и на кого се предоставят данните.

Затова молим да проверявате внимателно какви лични данни предоставяте на социалните мрежи чрез използването на нашата страница. Ако не искате социалните мрежи да получават лични данни чрез Вашата комуникация през нашата страница, трябва да се свържете с нас по друг начин, например чрез формуляра за контакт на този уебсайт.

2.4 Google Maps

На нашия уебсайт сме интегрирали картографската услуга „Google Maps“ на доставчика „Google“. При ползване на услугата (посредством кликване върху картата), личните данни се обработват от Google, по-специално IP адресите и данните за местоположението на потребителите, като същите обаче не се събират без Вашето съгласие (обикновено то се изисква в рамките на настройките на Вашите мобилни устройства).

Доставчик на услугата:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Ирландия

Уебсайт: https://maps.google.de

Декларация за защита на данните: https://policies.google.com/privacy

Възможност за възражение (Opt-Out-Plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3. Обработване на лични данни при осъществяване на контакт с нас

При установяване на контакт с нас, данните подадени от Вас (Вашето име, имейл-адрес, както и евентуално адресът, тел. номер и номер на факс), както и информацията по същество (в случая лични данни) с цел установяване на контакт и обработка на запитването Ви ще бъдат съхранявани според сроковете, предвидени за тази цел в  Директивата за регистратури, която допълва Общия процедурен правилник на Федералните министерства (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien /GGO/ ).

Ако ние не сме компетентни по Вашето запитване, то може да бъде препратено на други провинциални и федерални служби при спазване на защитата на данните без изрично съгласие, когато се предполага, че препращането му за отговор е във Ваш интерес и не засяга чувствителни лични данни (чл. 6 ал. 1 буква e) ОРЗД във връзка с § 3 ФЗЗЛД, § 25 ал. 1 във връзка с § 23 ал. 1 т. 1 ФЗЗЛД).

4.    Изпращане на информационни бюлетини

Вие можете да се абонирате за някой от нашите бюлетини, с които Ви уведомяваме за новости и информация в пресата от Министерството на външните работи на Федерална република Германия, както и за указания за пътуване и сигурност

За регистрацията за някой от нашите бюлетини използваме така наречения метод  Double Opt-In. Това означава, че след Вашата регистрация ние Ви изпращаме на посочения електронен адрес имейл, в който Ви молим за потвърждение, че желаете да Ви изпращаме бюлетина. Едва след потвърждение на линка в имейла Вашият имейл адрес се запаметява за целите на изпращане на бюлетина за периода на ползване на възможността да получавате нашия бюлетин. Ако не потвърдите регистрацията в рамките на 24 часа, Вашата информация се изтрива автоматично.

Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за получаване на бюлетина и да анулирате регистрацията си. Можете да заявите, че оттегляте съгласието си, като кликнете върху линка, който се предоставя във всеки имейл с бюлетин.

5.    Поръчка на печатни материали

Ако поръчвате брошури, листовки и други печатни материали чрез нашия уебсайт, ще са ни необходими следните лични данни, за да обработим Вашата поръчка:

• фамилия, собствено име,

• име на улица, номер на улицата,

• пощенски код и населено място,

• имейл адрес.

Ако поръчката не може да бъде обработена изцяло от нас, данните, посочени от Вас ще бъдат предадени на трети страни (куриерска фирма, съотв. други служби или институции, доколкото те изпращат поръчания материал). Правно основание за обработката на Вашите данни е съгласието Ви според чл. 6 ал. 1 буква a ОРЗД). Ако гореспоменатите данни не са налични, обработката на поръчката не може да бъде осъществена. 

Предоставените от Вас данни ще бъдат изтрити 90 дни след приключване на поръчката.

6. Събития, работа с пресата и връзки с обществеността

В рамките на техните задължения Федералното външно министерство и германските дипломатически мисии действат като организатори или съорганизатори на различни събития.

В случай на покана за или участие в събитие ние обработваме лични данни (име, адрес и т.н.). Това може да стане посредством различни комуникационни канали, като например чрез попълване на формуляр, уеб-формуляр, имейл, телефон или чрез предаване на визитка.

Кои лични данни в случая ще ни бъдат предадени, се определя от съответния формуляр, полетата за попълване, съответно данните, които са изискани при евентуално проведен разговор. 

6.1 Събиране на данни за придружаващи лица

За надлежното провеждане на събитието ще бъдат събирани и обработвани и данни за придружаващите лица на поканените участници. Те се ползват от същите права съгласно цифра 7, както лицата, засегнати от събирането на данни.

6.2 Събиране на данни от обществено достъпни източници

Федералното министерство на външните работи освен това събира и обработва данни, които произхождат от обществено достъпни източници, например от началната уебстраница (homepage) на засегнатите лица или от публични регистри.

6.3 Последващи процедури при това събиране на данни

Личните данни няма да бъдат предавани на трети страни без разрешение, а ще бъдат съхранявани и обработвани за наше вътрешно ползване и с цел организация и провеждане на събития (като съставяне на списъци с гости, осъществяване на контрол на достъп и др.) Ние можем да ги предадем за обработка на един или повече изпълнители, които по наше поръчение да ги ползват само за вътрешно ползване. 

Според вида на събитието, ние се явяваме като съорганизатори съвместно с наши партньори. В тези случаи събраните от нас данни във връзка със събитието ще бъдат предадени на нашите партньори, като те имат право да ги ползват само и единствено за целите на надлежното провеждане на мероприятието. Кои са съответните партньори в конкретния случай, се съобщава отделно в рамките на организацията на съответното събитие.

Данните ще бъдат съхранявани само докато те са необходими за организацията и провеждането на съответното събитие, както и за изпълнение на задачите ни по работа с обществеността.

Като получател на писма/покани можете по всяко време да откажете по-нататъшното получаване на писма/покани. 

6.4  Заснемане

За целите на работата с пресата и връзките с обществеността на Федералното външно министерство и германските дипломатически мисии в чужбина по време на събития и срещи се правят и публикуват снимки, на които евентуално можете да бъдете разпознати. Можете да възразите срещу заснемането и / или публикуването. Моля, свържете се директно с фотографа или използвайте данните за контакт по-горе, за да предявите Вашите възражения.

Моля да имате предвид, че ние нямаме влияние върху материалите, заснети от представители на пресата и медиите. Самите те носят отговорност по смисъла на ОРЗД.

7. Вашите права

7.1 По отношение на личните Ви данни можете да предявите следните права спрямо нас:

•    Право на информация, чл. 15 ОРЗД

•    Право на коригиране, чл. 16 ОРЗД

•    Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), чл. 17 ОРЗД

•    Право на ограничаване на обработването, чл. 18 ОРЗД

•    Право на преносимост на данните, чл. 20 ОРЗД

•    Право на възражение срещу обработване, чл. 21 ОРЗД

7.2. Ако обработката на вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие (напр. информационен бюлетин), имате право да го оттеглите по всяко време, без да посочвате причини. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето (член 7, ал. 3 от ОРЗД).

7.3. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните във връзка с обработването на личните ви данни от наша страна (чл. 77 ОРЗД).
Надзорният орган, отговарящ за Федералното министерство на външните работи и германските дипломатически мисии в чужбина е:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

Германия

8. Лице за контакт на дипломатическата мисия, отговарящо за защита на личните данни

Сродни съдържания

Към началото на страницата