Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Превенция на корупцията

Статия

Директивата за превенция на корупцията във Федералната администрация от 30 юли 2004 г. (RL) определя правната рамка за задачите на пре-венцията на корупцията в Централата на Министерството на външните работи и в представителствата в чужбина. Целта на RL е по разбираем начин и посредством по-малко разпоредби да предложи насоки за изпълнен с доверие, справедлив и прозрачен начин на работа на администрацията.

Етични принципи и неприемането на корупцията трябва дълбоко да залегнат в съзнанието на работещите в Централата на Министерството на външните работи и на акредитираните и местни служители в представителствата в чужбина. Важна задача на превенцията на корупцията в Централата на Министерството на външните работи и в представителствата в чужбина е сенсибилизирането на работещите за тематиката, защитата от евентуални корупционни опасности и поддържането на високи етични правни стандарти като интегрирана съставна част от действията на администрацията.

Възнаграждения, лични подаръци или други облаги

Важи принципът: Забрана за приемане!

Без съгласието на учреждението работещите в Централата на Министер-ството на външните работи и акредитираните и местни служители в представителствата в чужбина нямат право да приемат възнаграждения, лични подаръци или други облаги във връзка с тяхната дейност. Всички останали разпоредби може да се намерят в циркулярните писма на Федералното министерство на вътрешните работи относно забраната за приемане на възнаграждения или подаръци във Федералната админи-старция от 08.11.2004 г. и в съответните циркулярни указания на Министерството на външните работи. Допълнителни указания и отговори на често задавани въпроси ще научите под ръководството на Федералното министерство на вътрешните работи от разработения от интерактивния кръг за превенция на корупцията между Федералната администрация и икономиката каталог на въпроси и отговори на тема: Приемане на възнаграждения, лични подаръци или други облаги.

Въпроси и указания по темата за превенция на корупцията в Министерството на външните работи може да отправяте и към

Упълномощеното лице за превенция на корпупцията

в Министерството на външните работи.

Каталогът е на страницата на Федералното министерство на вътрешните работи на немски език.

Към началото на страницата