Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Въпроси, свързани с наследяването

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

Статия

Международна компетентност

Германските съдилища са компетентни в областта на наследяването и издаването на документи за наследяване (удостоверение за наследници, Европейско удостоверение за наследяване), когато починалото лице (наследодателят) към момента на смъртта си е имало обичайно местопребиваване в Германия.

Изключения от това правило има само ако са изпълнени стриктни условия съгласно Регламента на ЕС относно правото в областта на наследяването (EU-ErbVO), като за целта по принцип е необходимо да е налице действителен избор на приложимото право от страна на наследодателя.  

При наследяването на лица, които последно са живели или са имали постоянно местопребиваване в България, моля да се обърнете към общинската администрация в общината в България, където е било последното постоянно местопребиваване на наследодателя.

Посолството не участва в процедури на българските служби и не може да Ви съдейства при извършването на процедурата. Ако се нуждаете от съдействие, може да ангажирате адвокат. Списък на адвокати, които говорят немски език, ще намерите тук.

Още обща информация за правото в областта на наследяването и наследствените дела в България, както и относно отказа от наследство ще намерите в Европейския съдебен атлас 

Приложимо право

От 17 август 2015 г. насам се прилага Европейският регламент в областта на наследяването  (Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство). Този Регламент определя приложимото право в случай на трансгранично наследяване.

Съдилищата и други правосъдни органи в държавите от ЕС (с изключение на Ирландия и Дания) преценяват в съответствие с Регламента на ЕС в областта на наследяването кое национално право следва да се приложи, когато даден случай на наследяване има трансгранични последици.

За случаи на наследяване след 17 август 2015 г. приложимото право по въпросите, свързани с наследяването като цяло, е правото на държавата на обичайно местопребиваване на починалия към момента на смъртта му (чл. 21 от Регламента на ЕС в областта на наследяването).

Чуждестранните правила за наследяването по закон може да се различават съществено от германските разпоредби в областта на наследяването.

Къде е обичайното местопребиваване?

Обичайното местопребиваване на дадено лице е там, където то пребивава при определени обстоятелства, които показват, че то пребивава на това място или в този регион не само временно. Това се установява въз основа на съвкупност от фактически обстоятелства; при това се изяснява къде са съсредоточени социалните контакти, по-специално в семеен и професионален аспект. За пребиваване, което не е само временно, се счита винаги и от самото начало планирано и последователно във времето пребиваване с продължителност от над шест месеца, без да се вземат предвид краткотрайни прекъсвания.

Следователно обичайното местопребиваване на дадено лице може да се промени още със самото преместване на друго място. Това важи за лица, които се преместват трайно в чужбина, но също така и за лица, които заминават за чужбина само временно, или във всеки случай тогава, когато е предвидено да пребивават там повече от шест месеца и там ще бъдат съсредоточени фактически интересите на неговия семеен и социален живот.

Определянето на обичайното местопребиваване може да бъде трудно. Такъв е случаят например, когато дадено лице не пребивава продължително на едно място, а регулярно живее определено време в България и после отново определено време в Германия и има тесни социални връзки на двете места.

Избор на приложимо право

Лице, чието обичайно местопребиваване е в чужбина, но въпреки това иска в случай на смърт по въпросите, свързани с наследяването му да е приложимо правото на държавата, чийто гражданин е, ще трябва да направи съответния избор.

Този избор на приложимо право се прави изрично в изявление под формата на разпореждане с имущество в случай на смърт – обикновено това е завещание - или е виден от условията на такова разпореждане (чл. 22 от Регламента на ЕС в областта на наследяването). От съображения за правна сигурност се препоръчва приложимото право да бъде изрично избрано.

Регламентът на ЕС в областта на наследяването се прилага, когато наследодателят е починал на или след 17 август 2015 г. (чл. 83 ал. 1 от Регламента на ЕС в областта на наследяването). Ако изборът на приложимо към наследството право е направен преди 17 август 2015 г., - например ако е избрано правото на държавата, чийто гражданин е бил наследодателят (чл. 83 ал. 2, 3 от Регламента на ЕС в областта на наследяването) - то този избор е действителен и след 17 август 2015 г.

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за наследници/европейско удостоверение за наследство към компетентния германски съд по наследствени дела

Следната информация важи само в случаи, в които е компетентен германски съд по наследствени дела, тоест по правило тогава, когато последното обичайно местопребиваване на наследодателя е било в Германия. 

1. Какво представлява удостоверението за наследници/европейското удостоверение за наследяване?

За да можете да се разпореждате с наследство, което се намира в Германия, често се изисква доказателство за статут на наследник и за дела от наследството. Ако има наследство, напр. недвижимо имущество, застраховки, банкови влогове само в Германия, тогава е достатъчно удостоверение за наследници. Ако има наследство и в други европейски страни, за които е валиден Регламентът на ЕС в областта на наследяването (страните, членки на ЕС, с изключение на Дания и Ирландия), като доказателство служи Европейското удостоверение за наследяване.

В някои случаи на наследодатели, чието местожителство е било в Германия, като доказателство в Германия е достатъчно и обявено завещание, тоест завещание, снабдено от даден съд с протокол от обявяването му.

2. Къде мога да подам заявление за издаване на удостоверение за наследници / Европейско удостоверение за наследяване?

Удостоверението за наследници или Европейското удостоверение за наследяване се издава от компетентния съд по наследствени дела в Германия въз основа на заявление. Компетентен е съдът по наследствени дела на мястото, където наследодателят е имал последното си местоживеене, респ. местопребиваване. 

3. Кой може да подаде заявление за издаване на удостоверение за наследници / Европейско удостоверение за наследяване? 

Право да подаде заявление има всеки (предполагаем) наследник. Заявлението по принцип трябва да се подаде лично. Тъй като определени данни трябва да бъдат декларирани във формата на клетвена декларация, е необходимо тя да бъде документирана. Следователно най-малко един от наследниците трябва да се яви лично. Затова трябва да се уговори дата и час.

4. Къде може да се подаде заявление за издаване на удостоверение за наследници / Европейско удостоверение за наследяване?

В Германия издаването на удостоверение за наследници или на Европейско удостоверение за наследяване се заявява и документира или директно в компетентния районен съд – съд по наследствени дела – или пред германски нотариус.

Ако наследникът или наследничката пребивава в чужбина, заявлението за издаване на удостоверение за наследници, респ. заявлението за издаване на Европейско удостоверение за наследници може да бъде прието и заверено и в компетентното германско представителство в чужбина.

Тъй като заявлението съдържа клетвена декларация, то трябва да бъде заверено от компетентния съд по наследствени дела или нотариус в Германия, или от оправомощен за целта консулски служител.

Подготовката на заявлението и заверяването на клетвената декларация може да бъдат извършени в Посолството в София.

5. Какви документи са необходими за подготовка на заявлението за издаване на удостоверение за наследници / Европейско удостоверение за наследяване?

По принцип всички данни в заявлението трябва да бъдат удостоверени чрез съответни документи. Какви документи конкретно трябва да бъдат представени, зависи от конкретния случай.

Моля да предоставите копия от актовете за раждане и смърт на наследодателя и на всички роднини, които трябва да бъдат взети предвид (също и на вече починалите), евентуално от завещания, договори за наследство и извлечения от книгата по вписванията. Ако български или германски съд вече е постановил решение по дело за наследството, моля да приложите и него.

По принцип следва да се представят всички документи, от които са видни точните роднински връзки на заявителя с наследодателя и съответното право на наследяване.

Документи и най-вече завещания на чужд език трябва да бъдат снабдени със заверен превод на немски език. Български или други чуждоезични документи за гражданско състояние се представят или във формата на многоезични документи съгласно  Конвенция №16 на Международната комисия по гражданско състояние (ICCS), с подходящо улеснение на превода съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 или с превод.  

6. Процедура

За подготовка на заявлението моля да ни изпратите публикувания тук формуляр , попълнен внимателно, изцяло и четливо.

Моля да изпратите формуляра заедно с всички документи (виж т. 5) като обикновено копие по пощата или ги подайте лично в Посолството. Моля да обърнете особено внимание на Част 3 и Части 5 – 8 от формуляра и моля да предоставите възможно най-пълен набор от необходимите удостоверяващи документи. По този начин може да се избегнат допълнителни въпроси и да се ускори цялата процедура.

При подаване на заявлението възникват такси за обработка в размер на 523,00 лева, които следва да бъдат платени в брой директно в Посолството.

След като е налице целият набор от документи и сме подготвили заявлението, ще се свържем с Вас за уговаряне на дата и час за заверяването му. Заверките не са включени в електронната система за запазване на дата и час за явяване в Посолството, т.е. в нея не можете да резервирате дата и час за удостоверение за наследяване или за заверка.

В уговорения ден и час моля да носите в оригинал всички удостоверения и документи, както и Вашия документ за самоличност.

Удостоверението за наследяване (удостоверение за наследници или Европейско удостоверение за наследяване) се издава от съда по наследствени дела въз основа на подаденото заявление. 

Не е необходимо за целта да пътувате до Германия или да се явявате в съда.

Заявлението не може да се променя или тълкува по различен начин от съда, затова е важно при съставянето на заявлението и заверяването му всички данни да са налични в пълен вид.

С издадения документ за наследяване Вие можете да уредите делбата на наследството или неговото прехвърляне, например в германските или българските служби по вписванията или банки.

Посолството на Германия не предоставя индивидуални правни консултации или представителство по наследствени дела. За целта би трябвало да се обърнете към юридически консултант / адвокат.

7. Разноски и такси

Моля да имате предвид, че както за подготовката на заявлението, така и за заверяването му се дължат такси.

При подаване на заявлението възникват такси за обработката в размер на 523,00 лева, които се заплащат директно в Посолството в брой.

За заверката се дължи допълнителна такса в размер на 269,00 лева, подлежаща на плащане към момента на заверката.

Допълнителни такси възникват за устни преводи, когато заявителят не говори немски език в достатъчна степен и поради това заявлението за издаване на документ за наследство трябва да бъде преведено на български, както и за евентуално необходими заверки на копия.

В компетентния съд в Германия също възникват такси за обработката на заявлението и за издаването на удостоверението за наследници / Европейското удостоверение за наследяване, като те се определят въз основа на стойността наследството или наследствения дял и за тях се представя писмена сметка.

Отказ от наследство

Съгласно германското законодателство наследникът може да се откаже от наследството в рамките на 6 седмици, а при местожителство извън Германия в срок от 6 месеца, след като е узнал за откриването на наследството, чрез декларация до съда по наследствени дела в Германия.

Ако не можете да подадете декларацията директно в компетентния съд по наследствени дела в Германия, Вашият подпис може да бъде заверен и в Посолство на Германия или от някой от почетните консули на Германия в България. Декларацията трябва да бъде най-малкото официално заверена.

Когато родител се отказва от наследство, по принцип правото на наследяване преминава върху неговите деца. Тогава и за децата трябва да бъде направено действително изявление за отказ от наследство (също и за деца, които вече са заченати, но все още не са родени). Ако двамата родители имат родителски права за техните непълнолетни деца (какъвто обикновено е случаят), и двамата родители трябва да направят изявление за отказ от наследство от името на тяхното дете.

След изтичане на срока за отказ наследството се счита за прието. Последицата от това е, че цялото имущество на наследодателя, т.е. и евентуални задължения, преминава върху наследника.  

За заверяване на подписа е необходимо лично явяване на всички лица, чиито подписи трябва да бъдат заверени. Моля за целта да носите със себе си своя задграничен паспорт или лична карта.

Заверената декларация изпратете до компетентния съд по наследствени дела в Германия.

Компетентен в областта на наследяването съгласно чл. 343 от германския Закон за производствата по семейни дела и по случаи на безспорната юрисдикция (FamFG) е районният съд, в чийто район наследодателят е имал обичайното си местопребиваване към момента на смъртта си. Ако към момента на смъртта му обичайното местопребиваване на наследодателя е било в страната, компетентен е съдът, в чийто район наследодателят е имал последното си обичайно местопребиваване в страната.

Ако наследодателят нито към момента на смъртта си, нито някога преди това е имал обичайно местопребиваване в Германия, компетентен е Районният съд в Берлин Шьонеберг, ако наследодателят е германец или вещите, влизащи в състава на наследството се намират в Германия. При важна причина Районният съд Шьонеберг в Берлин може да препрати делото към друг съд по наследствени дела.

Amtsgericht Schöneberg
- Nachlassgericht-
Ringstraße 9
12203 Berlin

При отказ от наследство по правило възникват два пъти такси: Веднъж при заверката на подписа в Посолството и после в съда по наследствени дела. Таксата, която трябва да заплатите в брой в Посолството, възлиза на 110,00 лева.

Формуляри:

Отказ от наследство

Отказ от наследство само за деца

Отказ от наследство с деца

Размисли за собственото наследяване

Макар че много хора по разбираеми причини се боят да се конфронтират с мисли за собствената смърт, е целесъобразно отрано да се планира собственото наследяване.

Обмислете например как бихте желали да бъде разпределено Вашето наследство и дали е необходимо за целта да направите съответно разпореждане в случай на смърт (по правило това означава да направите завещание). Обмислете къде е Вашето обичайно местопребиваване и дали във Вашия случай е необходимо да изберете приложимото право, както е описано по-горе.

Ако вече сте направили завещание, проверете го. Ако е необходимо, евентуално допълнете клауза за избор на приложимо право. При това обаче имайте предвид, че действителността на формата на Вашето допълнение се определя съгласно правото, приложимо при съставянето на завещанието.

Ако не сте сигурни: Потърсете консултация!

Изключване на отговорността

Цялата информация се основава на данни и заключения на Посолството към момента на съставяне на текста. Посолството обаче не може да поеме гаранция за пълнотата и верността, тъй като междувременно може да са настъпили промени.


За други съдържания

Въпросникът трябва да се попълни на немски език. Преведеният на български език въпросник е само за Ваша ориентация.

Към началото на страницата