Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Признаване на официални документи в Германия и България

Apostille

Apostille, © www.apostille-service.de

Статия

Признаване на официални документи в Германия и България

Република България се присъедини към Хагската конвенция за освобождаване на чуждестранни официални документи от легализация, считано от 29 април 2001 г. С това вече не е необходима легализацията на български документи, които ще се използват във Федерална република Германия; ето защо съгласно § 13 алинея 5 от Консулския закон тя трябва да се преустанови.

Между договорящите се страни легализацията се замества от т.н. Хагски апостил. С него се потвърждава истинността на един официален документ. Самият апостил представлява специален печат.

Моля, имайте предвид, че Посолството в никакъв случай няма правомощия за полагане на апостил, нито на немски, нито на български документи.

Български документи

Компетентно за полагането на апостилния печат върху български съдебни или нотариално заверени документи е българското Министерство на правосъдието (ул. Славянска 1, 1000 София).

Националният център за информация и документация (1125 София, Бул. Г. М. Димитров 52А) ще удостоверява с “Апостил” документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и предназначени за ползване в чужбина.

Свидетелства за гражданско състояние, които се издават по образец на Конвенцията на Международната комисия по гражданското състояние (CIEC), Con­ven­ti­on re­la­ti­ve à la dé­livran­ce d’ex­traits plu­ri­lin­gues d’ac­tes de l’état ci­vil са освободени от всякаква официалност в другите държави, подписали тази Конвенция. България е страна по Виенската конвенция на CIEC от 08.09.1976 г., КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 Г. ВЪВ ВИЕНА така че Службите по гражданското състояние могат да издават от 18.12.2013 г. многоезични извлечения от книгите за гражданското състояние (актове за раждане, актове за граждански брак и смъртни актове), за които в Германия не е необходим апостил.

Компетентно за полагането на апостилния печат върху останалите български официални документи е българското Министерство на външните работи (Консулски отдел, ул. "Алфред Нобел" 2, 1113 София).

Областни администрации имат право, да заверяват с Апостил документи, издадени от кметовете и общинските администрации.


В случай на съмнение български апостили могат да се проверяват за истинността им онлайн. За тази цел в полето отдясно ще намерите линкове към интернет страниците на съответните български министерства. В техните форми за въвеждане на информация се вписва идентификационният номер на проверявания апостил (виж последния ред на апостилния печат).

Германски документи

Германски документи трябва да са снабдени с апостилен печат от съответната компетентна германска служба за поставяне на апостил. За да разберете коя е компетентната за това служба, трябва да се обърнете към службата, която е издала документа.

Германски многоезични извлечения от регистрите за гражданското състояние, които се издават по образец на Виенската конвенцията на Международната комисия по гражданското състояние от 08.09.1976 г., Con­ven­ti­on re­la­ti­ve à la dé­livran­ce d’ex­traits plu­ri­lin­gues d’ac­tes de l’état ci­vil - mit Mustern са освободени от всякаква официалност в другите държави, страни по тази Конвенция (за България е в сила от 18.12.2013 г. ). КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 Г. ВЪВ ВИЕНА

Преводите

Преводите може да направите в Германия или България. Ако преводът е направен в България, то подписът на преводача трябва да е заверен от българското Министерство на външните работи. Обаче съответната служба в Германия решава по своя преценка, дали превод, направен в чужбина, може да се използва в Германия.

Изключване на отговорността

Цялата информация се основава на данните и преценките, с които Посолството разполага към момента на изготвянето на текста. За пълнотата и верността обаче не може да бъде поета гаранция, тъй като междувременно в тях може да са настъпили промени.

Към началото на страницата