Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Национална виза

Aufenthaltstitel

Aufenthaltstitel, © dpa

Статия

за дългосрочни пребивавания над три месеца и други пребивавания, за които трябва да се вземе съгласието на местната компетентна Служба за чужденци

Националната виза е виза за влизане в страната за дългосрочен престой с определена цел (например за работа или следване в Германия или за преселване на съпруг/а / събиране на семейство). По правило тя се издава за 90 дена, в определени случаи до една година. След влизане в страната по принцип трябва да се подаде молба за разрешение за пребиваване.

Подготовка на заявлението

Би трябвало да започнете с подготовката на Вашето заявление веднага, щом започнете да планирате дългосрочен престой в Германия. Цялата визова процедура може да отнеме няколко месеца.

Подгответе Вашето заявление в следните три стъпки:

 • Формуляр на заявление за издаване на виза
  Моля да попълните един Формуляра за издаване на виза на немски или английски език с латински букви и да го подпишете. Вписването на грешни или непълни данни може да доведе до отхвърляне на заявлението за издаване на виза.
  Формулярите на заявление може да бъдат получени във Визовата служба и са на разположение за Изтегляне и на тази интернет страница. Моля при разпечатване на формуляра да внимавате за доброто качество на печата.
 • Документи към заявлението
  Моля да съберете и приложите придружаващите заявлението документи. Липсата на документи или удостоверения може да доведе до отхвърляне на заявлението.   

  Към заявленията за издаване на виза се прилага един пълен комплект от обикновени копия на всички необходими документи. Оригиналите на тези документи трябва да бъдат представени при подаване на заявлението. Към документите на чужд език се прилага превод на немски език.

  Винаги се изискват освен това една актуална биометрична паспортна снимка  (3,5 см x 4,5 см, добър контраст, светъл фон – едноцветен бял или светло сив -, височина на лицето от долната част на брадичката до началото на косата между 32 и 36 мм). Снимки можете да направите например във фотостудиото на ул. „Елемаг“ зад Посолството.

  Паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници и да е издаден в рамките на последните 10 години. Валидността му трябва да надхвърля продължителността на желаната от Вас виза с най-малко 3 месеца. Моля да донесете и валиден документ, разрешаващ пребиваването Ви в България (лична карта или дългосрочна виза).

  Във Ваш собствен интерес Ви молим да не се възползвате от услугите на т.н. “посреднически фирми за визови услуги”!

  Ние сме съставили за Вас съответни списъци за проверка за допълнително необходимите документи в зависимост от целта на пътуването:

Виза за преселване на съпруг/а в Германия (събиране на семейство)

 • Удостоверение за сключен граждански брак (върху многоезичен формуляр съгласно Конвенцията за издаване на многоезични актове за гражданско състояние или евентуално в зависимост от страната с апостил, легализация и заверен превод на немски език)
 • Документ за сключена здравна застраховка, която важи в Германия
 • Документ за местожителството на партньора в Германия, напр. удостоверение за адресна регистрация, не по-старо от 6 месеца
 • Документ за знания по немски език (Гьоте институт A1)
 • Писмена декларация (свободен текст) на живеещия в Германия съпруг/а, че се възнамерява съжителство на семейни начала

Виза за преселване при съпруг/а, който живее в Германия и се ползва с правото на свободно движение

 • Удостоверение за сключен граждански брак (върху многоезичен формуляр съгласно Конвенцията за издаване на многоезични актове за гражданско състояние или евентуално в зависимост от страната с апостил, легализация и заверен превод на немски език)
 • Документ за сключена здравна застраховка, която важи в Германия
 • Документ за местожителството на партньора в Германия, напр. удостоверение за адресна регистрация, не по-старо от 6 месеца
 • Трудов договор, регистрация за извършване на стопанска дейност или извлечение от Търговския регистър на живеещия в Германия съпруг/а
 • Документ, удостоверяващ наличието на достатъчно финансови средства за издръжка на живота

Виза за преселване при живеещ в Германия съпруг/а, гражданин на държава, която не е член на ЕС

 • Удостоверение за сключен граждански брак (върху многоезичен формуляр съгласно Конвенцията за издаване на многоезични актове за гражданско състояние или евентуално в зависимост от страната с апостил, легализация и заверен превод на немски език)
 • Документ за сключена здравна застраховка, която важи в Германия
 • Документ за местожителството на партньора в Германия, напр. удостоверение за адресна регистрация, не по-старо от 6 месеца
 • Копие на разрешението за пребиваване на живеещия в Германия съпруг/а
 • Документ за знания по немски език (Гьоте институт A1)
 • Писмена декларация (свободен текст) на живеещия в Германия партньор, че възнамерява съжителство на семейни начала
 • Трудов договор, регистрация за извършване на стопанска дейност или извлечение от Търговския регистър на живеещия в Германия съпруг/а
 • Документ, удостоверяващ, че са осигурени средства за издръжка на живота, напр. удостоверение за трудово възнаграждение/заплата, данъчни известия, други документи за доходи
 • Копие на договора за наем

Виза за следване

 • Известие за приемане или потвърждение за кандидатстване *
 • Документи за досегашно образование, които дават право за започване на следване във ВУЗ (напр. зрелостно свидетелство и др.под. и евентуално академични справки, диплома за висше образование), ако още няма съответно неограничено известие за приемане 
 • Удостоверение за знания по немски език (евент. и удостоверение за записване за интензивен езиков курс в Германия **)
 • Удостоверение за финансиране за първата година (месечно трябва да има на разположение най-малко сума, отговаряща на редовната ставка за подпомагане съгласно Федералния закон за подпомагане при обучение (BaföG), която към момента възлиза на 853,00 евро)

* Допълнително указание за кандидат-студенти

Ако все още не сте кандидатствали във ВУЗ в Германия и на първо време желаете да се информирате за възможностите за следване там, то моля да подадете своевременно преди отпътуването заявление за издаване на виза за кандидат-студенти. Вместо потвърждение за кандидатстване във формуляра на заявлението за виза посочете предпочитаното от Вас място за следване.

След като се запишете да следвате, издадената виза може да бъде удължена, респ. да бъде променена на разрешение за пребиваване от местната Служба за чужденците в Германия, без да се налага отново да напускате страната.

В случай, че не бъдете приети за следване, Вие сте длъжни да напуснете страната след изтичане на валидността на визата.

** Допълнително указание за участници в езикови курсове

Ако възнамерявате да започнете следване непосредствено след завършване на езиков курс в Германия, то моля да посочите това във Вашето заявление. Ако са изпълнени останалите условия, тогава ще Ви бъде издадена виза за кандидатстване, респ. за следване, която дава право за посещаване на езиков курс и за следване.

Ако възнамерявате да завършите в Германия само дългосрочен интензивен езиков курс (над три месеца, мин. 18 учебни часа на седмица), тогава трябва да представите и удостоверение за регистрация от езиковия институт и документ за сключена здравна застраховка за периода на престоя в Германия, както и мотивационно писмо.

Изброените по-горе в т. 3 до т. 6 документи не трябва да се представят.

Визата за езиков курс се издава първоначално със срок на валидност от три месеца и може да бъде удължена от местната компетентна Служба за чужденците в Германия, респ. да бъде променена на разрешение за пребиваване. След изтичане на валидността на разрешението за пребиваване сте длъжни да напуснете страната.

 • Внасяне на банкова гаранция по блокирана сметка (Sperrkonto) в Германия, от която месечно може да се изплаща само 1/12 от внесената сума (минимална гаранционна сума: 10236,00 евро).
  Вие сами можете да изберете доставчик на услугата. На интернет страницата на Министерството на външните работи на Федерална република Германия ще намерите списък на доставчици, които предлагат тази услуга в цял свят. За повече информация натиснете тук.  Може би е възможно също така да откриете блокирана сметка в местна банка на Вашето бъдещо място на следване. Моля да попитате за това директно банката!
 • Удостоверение за достатъчна стипендия от германски публични средства или стипендия от призната в Германия спонсорска организация или стипендия от публични средства на страната на произход, ако Германската служба за академичен обмен (DAAD) или друга германска организация, предоставяща стипендии, е поела посредничеството към германския ВУЗ. В случай, че стипендията възлиза на по-малко от 9000,00 евро, трябва да бъде представен документ за останалата част от сумата. В конкретни случаи е необходимо откриване на блокирана сметка (Sperrkonto) за тази сума.
 • Представяне на Декларация за поемане на задължение за издръжка от страна на трето лице (с проверка на платежоспособността) пред германска Служба за чужденците съгл. §§ 66-68 от Закона за пребиваването за целия период на следването.
 • Информация за доходите и имотното състояние на родителите, напр. чрез нотариално заверена декларация за поемане на разходите за най-малко 853,00 евро на месец за целия период на следването и банкова референция за налична сума по сметка в размер най-малко на 10236,00 евро или еквивалентна сума в друга валута (ако сумата е в друга валута, в банковото удостоверение трябва да се посочи съответната равностойност в евро). След пристигане в Германия трябва да се отвори блокирана банкова сметка (Sperrkonto). В противен случай германската Служба за чужденците може да откаже удължаване на разрешението за пребиваване.

Синя карта на ЕС – Виза за влизане

Със Синята карта на ЕС граждани на трети държави, които имат висше образование, може да започнат работа в Германия, съответстваща на тяхната квалификация. Синята карта на ЕС, също както всички разрешения за дългосрочно пребиваване, се издава единствено от съответно компетентната Служба за чужденците в Германия. В Посолството следва да подадете заявление за издаване на необходимата преди това национална виза.

Обща информация за Синята карта на ЕС ще намерите на интернет страницата на Федералната служба за миграция и бежанци (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) на адрес: www.bamf.de и на портала за специалисти: www.make-it-in-germany.com

За подаването на заявлението са Ви необходими следните документи:

 • Автобиография с данни за професионалното развитие, с приложени свидетелства, дипломи и т.н.
 • Диплом за завършено висше образование в Германия или признат чуждестранен диплом за висше образование, сравним с немския (евент. легализиран или снабден с апостилен печат)
 • Трудов договор / обвързващо предложение за работно място с данни за брутното годишно възнаграждение

Информация за това, дали Вашият чуждестранен диплом за висше образование е признат или сравним с немския, можете да намерите в следната база данни: http://anabin.kmk.org

След положително решение относно заявлението Ви за издаване на виза трябва преди да Ви бъде връчена визата да представите документ за сключена медицинска застраховка за пътуване в чужбина за периода между влизането в страната и започването на работа, ако документ за това не е бил представен преди това. Медицинската застраховка за пътуване в чужбина трябва да е валидна на цялата територия на държавите от Шенгенското пространство и да е с покритие от минимум 30 000 евро.

 • Резервиране на дата и час за подаване на заявлението за издаване на виза
  Моля да резервирате дата и час, за да подадете заявлението си за издаване на виза.
  В най-натоварените туристически периоди може да се наложи да изчакате, преди да можете да подадете заявлението в Посолството.
  Личното явяване при подаване на заявлението е задължително необходимо. Кандидатът за виза не може да се представлява от друго лице. Възможно е обаче представянето на допълнителни/поискани по-късно документи и получаването на готовия паспорт и от упълномощено лице - след предварително уведомяване/по предварителна уговорка.

Подаване на заявлението

За да подадете Вашето заявление, моля да се явите лично и навреме за Вашата среща в Посолството. При явяването си следва да предадете всички документи към заявлението и да заплатите таксата. Таксата за национална виза възлиза на 75 евро и се заплаща в български лева при подаване на заявлението. Изключения са възможни, допълнителна информация за това ще намерите тук.

Освен това трябва да отговорите на въпроси за планираното пътуване, документират се Вашата снимка и пръстовите Ви отпечатъци.

По време на обработката

Немското посолство извършва проверка и взема решение относно Вашето заявление. За целта то проверява дали Вашето заявление отговаря на правните изисквания и ако е необходимо иска съгласието на Службата за чужденците, която е компетентна на мястото, на което е предвидено да пребивавате. За тази проверка в зависимост от целта на пътуването обикновено е необходимо време за обработка от шест до осем седмици, в отделни случаи тя може да отнеме и повече време.

При подаване на заявлението се предоставя референтен номер. При посочване на този номер може по телефона да се поиска информация за това на какъв етап се намира обработката. Отговаря се само на запитвания на самия заявител, на негов законен представител или на писмено упълномощено лице.

Моля да имате предвид, че след проверката на документите към заявлението от компетентната Служба за чужденците в Германия може да се наложи да се представят допълнително и други документи/удостоверения.

Връщане на паспорта

След като е взето решение относно Вашето заявление, Посолството ще се свърже с Вас.

По принцип можете да получите паспорта си само лично. Ако това не е възможно, може да възложите получаването на упълномощен представител.

Ако заявлението Ви за издаване на виза е отхвърлено, това може да има различни причини. Тези причини се посочват в решението за отхвърляне.

Вие можете по всяко време да подадете ново заявление с приложени пълни, съдържащи необходимата информация и проверуеми документи.

Приятно пътуване! Указания за притежатели на визи

Ако всички данни върху Вашата виза са коректни, няма никакви пречки да предприемете Вашето пътуване. Моля да проверите това, щом получите обратно Вашия паспорт. Моля веднага да ни съобщите за евентуални грешки, за да можем да Ви издадем нова виза.
Вашата виза съдържа пълните Ви имена, номера на Вашия паспорт и Вашата снимка. Посочен е броят на дните, които имате право да пребивавате, и срокът на валидност на визата, т.е. времето до получаване на Вашето разрешение за пребиваване в страната.

Затова не забравяйте веднага след пристигане в Германия да се регистрирате в Службата за адресна регистрация и да уговорите дата и час за посещение в Службата за чужденците. С визата за влизане в страната Вие можете да пътувате в Шенгенското пространство.

Изключване на отговорността

Цялата информация се основава на данните и преценките на Посолството към момента на изготвяне на текста. За пълнотата и верността обаче не може да бъде поета гаранция, особено поради междувременно настъпили промени.

За други съдържания

Here you can find information about biometric passport photos which can be purchased e.g. at the foto studio behind the Embassy, ul. Elemag, / ul. Konstantin Kisimov

Към началото на страницата