Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Шенгенската виза

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

Статия

престой в Шенгенското пространство за максимален срок от 90 дена в рамките на всеки 180 дена

Граждани на страни-членки на ЕС не се нуждаят от виза за да пътуват във Федерална република Германия.

Всички останали чужденци принципно се нуждаят от виза за пребиваване на територията на Германия. За посещения до 90 дни за период от 180 дни гражданите на държави, за които Европейската общност е премахнала визовите задължения, не се нуждаят от виза.

Преглед на изискванията за виза (на английски език) ще намерите тук:

Преглед на задължителните визи, съответно на безвизовото пътуване във Федерална република Германия.

Визова информация относно възможно нерегулирано излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз (на английски език) можете да намерите тук.

Шенгенската виза дава право на престой в Шенгенското пространство за максимален срок от 90 дена в рамките на всеки 180 дена. 
Като Посолство на Германия ние сме компетентни за обработване на Вашето запитване, ако Германия е основната дестинация на Вашето пътуване.

Предоставянето на Шенгенска виза не се полага по право.

При всяко отделно лице, което подава заявление за издаване на виза, Посолството трябва да се увери, че са изпълнени следните предпоставки за издаване на виза:

 • Правдоподобна и логична цел на пътуването в Германия
 • Финансиране на разходите за издръжка на живота и пътуване, по принцип със собствени средства, респ. доходи 
 • Готовност на притежателя на визата да напусне Шенгенското пространство преди изтичане на срока на валидност на Шенгенската виза 
 • Представяне на валидна за цялото Шенгенско пространство и за целия период на пребиваване медицинска застраховка за пътуване в чужбина с минимално покритие от 30000 евро

Граждани на чужди държави с регистрирано местожителство в България и съответно валидно разрешение за пребиваване в България (т.нар. „граждани на трети държави“), които желаят да подадат заявление за виза за посещение или служебно пътуване в Германия или транзит през Германия, трябва да представят посочените по-долу документи в зависимост от целта на пътуването. 

Какво се променя от 31.03.2024 г.?

От 31 март 2024 г. се премахват проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници между България и Румъния и с останалите държави от Шенгенското пространство.

Съгл. чл. 21 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген притежателите на валидно българско разрешение за пребиваване и национални визи за дългосрочно пребиваване вече могат на основание на тези документи, както и на валиден и признат пътен документ да се движат свободно до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период на територията на другите страни членки на Шенгенското пространство, при условие че отговарят на условията за влизане, които са посочени в член 6 от Кодекса на шенгенските граници. При това няма значение дали те пребивават 90 дни непрекъснато в другите държави членки на Шенгенското пространство или влизат и излизат няколко пъти.

За притежателите на български национални визи за краткосрочно пребиваване, които са издадени преди 31 март 2024 г., не се променя нищо. Те дават право на пребиваване в България, Румъния и Кипър. За пребиваване в Германия продължава да е необходима единна шенгенска виза. От 1 април 2024 г. България също издава единни шенгенски визи.

Подготовка на заявлението

Подгответе заявлението си в следните три стъпки:

 • Формуляр на заявление за издаване на виза
  Моля да попълните Заявлението за издаване на виза на немски или английски език с латински букви и да го подпишете. Вписването на грешни или непълни данни може да доведе до отхвърляне на заявлението за издаване на виза.
  Формулярите на заявление може да бъдат получени във Визовата служба безплатно и са на разположение за Изтегляне и на тази интернет страница. Моля при разпечатване на формуляра да внимавате за доброто качество на печата.
 • Документи към заявлението
  Моля да съберете и приложите придружаващите заявлението документи. Липсата на документи или удостоверения може да доведе до отхвърляне на заявлението. Ние сме съставили за Вас съответните списъци за проверка в зависимост от целта на пътуването:

Бизнес виза

 • Оригинална покана от германския бизнес партньор
 • Актуално извлечение от Търговския регистър за българската фирма, заповед за командировка, алтернативно за собственици на фирми: актуални банкови извлечения за последните три месеца
 • Медицинска застраховка за пътуване в чужбина, валидна за всички държави от Шенгенското пространство, с покритие в размер на най-малко 30000 евро

Виза за частно посещение

 • Като покана: декларация за поемане на разноските съгласно §§ 66- 68 от Закона за пребиваване на чужденци от германския домакин, заверена от компетентната германска Служба за чужденците
 • Документ за трудово възнаграждение и трудов договор
 • Медицинска застраховка за пътуване в чужбина, валидна за всички държави от Шенгенското пространство, с покритие в размер на най-малко 30000 евро
 • За собственици на фирми: актуално извлечение от Търговския регистър за българската фирма
 • За студенти и ученици: Удостоверение от университета, респ. училището
 • За пенсионери: Удостоверение за пенсия
 • Евентуално документ за семейна обвързаност (напр. свидетелство за брак и валидно разрешение за пребиваване на семейния партньор в България)
 • Евентуално документ за недвижима собственост

Туристическа виза

 • Удостоверяване наличието на достатъчно финансови средства (напр. представяне на извлечение от банкова сметка с движенията по сметката през последните три месеца)
 • Хотелска резервация и резервация на самолетен билет
 • Документ за трудово възнаграждение и трудов договор
 • Медицинска застраховка за пътуване в чужбина, валидна за всички държави от Шенгенското пространство, с покритие в размер на най-малко 30000 евро
 • За собственици на фирми: актуално извлечение от Търговския регистър за българската фирма
 • За студенти и ученици: Удостоверение от университета, респ. училището
 • Евентуално документ за семейна обвързаност (напр. свидетелство за брак и валидно разрешение за пребиваване на семейния партньор в България)
 • Евентуално документ за недвижима собственост

Виза в рамките на свободното движение на хора

 • „Лична карта“ или задграничен паспорт на члена на семейството, който е гражданин на държава, членка на ЕС
 • Съответно свидетелство за брак или акт за раждане на детето

Виза за летищен транзит

 • Самолетен билет
 • Валидна виза или валиден задграничен паспорт от страната, която е цел на пътуването

Към заявлението за издаване на виза се прилага пълен набор от обикновени копия на всички необходими документи. Оригиналите на тези документи трябва да бъдат представени при подаване на заявлението.

Винаги се изискват освен това две актуални биометрични паспортни снимки (3,5 см x 4,5 см, добър контраст, светъл фон – едноцветен бял или светло сив -, височина на лицето от долната част на брадичката до началото на косата между 32 и 36 мм). Снимки можете да направите например във фотостудиото на ул. „Елемаг“ зад Посолството.

Паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници и да е издаден в рамките на последните 10 години. Валидността му трябва да надхвърля продължителността на желаната от Вас виза с най-малко 3 месеца. Моля, донесете и валиден документ, разрешаващ пребиваването Ви в България (лична карта или дългосрочна виза).

Във Ваш собствен интерес Ви молим да не се възползвате от услугите на т.н. “посреднически фирми за визови услуги”!

 • Запазване на дата и час за подаване на заявлението
  Моля да си запазите дата и час, за да подадете Вашето заявление. Можете да подадете Вашето заявление най-рано три месеца преди началото на планираното пътуване.
  В най-натоварените туристически периоди може да се наложи да изчакате, преди да можете да подадете заявлението в Посолството.
  Личното явяване при подаване на заявлението е задължително необходимо. Кандидатът за виза не може да се представлява от друго лице. Възможно е обаче представянето на допълнителни/поискани по-късно документи и получаването на готовия паспорт и от упълномощено лице - след предварително уведомяване/по предварителна уговорка.

Подаване на заявление

За да подадете Вашето заявление, моля да се явите лично и навреме за Вашата среща в Посолството. При явяването си следва да предадете всички документи към заявлението и да заплатите таксата. От 2.02.2020г. таксата за Шенгенска виза възлиза на 80 евро и се заплаща в български лева при подаване на заявлението. Изключения са възможни, допълнителна информация за това ще намерите тук: Такси за визи

Освен това трябва да отговорите на въпроси за планираното пътуване, документират се Вашата снимка и пръстовите Ви отпечатъци.

По време на обработката на заявлението

Посолството извършва проверка и взема решение относно Вашето заявление. За целта то проверява дали Вашето заявление отговаря на правните изисквания.
По правило това трае в зависимост от вида на визата и гражданството на заявителя между два и десет работни дни, в отделни случаи и по-дълго. Моля да проявите разбиране, че през периода на обработване на заявлението не може да се отговаря на въпроси за етапа на обработката. След това може да се отговаря само на запитвания от страна на самия заявител, неговия законен представител или писмено упълномощено лице.

Връщане на паспорта

След като Посолството е взело решение относно Вашето заявление, можете да получите паспорта си след обяд в рамките на времето за получаване. По принцип следва да получите паспорта си лично. Ако това не е възможно, може да възложите получаването на упълномощен представител.

Ако заявлението Ви за издаване на виза е отхвърлено, това може да има различни причини. Тези причини се посочват в решението за отхвърляне.

Вие можете по всяко време да подадете ново заявление с приложени пълни, съдържащи необходимата информация и проверуеми документи.

Приятно пътуване! Указания за притежатели на виза

Ако всички данни върху Вашата виза са коректни, няма никакви пречки да предприемете Вашето пътуване. Моля да проверите това, щом получите обратно Вашия паспорт. Моля веднага да ни съобщите за евентуални грешки, за да можем да Ви издадем нова виза.
Вашата виза съдържа пълните Ви имена, номера на Вашия паспорт и Вашата снимка. Посочен е срокът на валидност на визата. Това е периодът, в който може да се проведе пътуването. Освен това може да се види броят на дните на пребиваване. Това е максималният брой дни, които имате право да пребивавате в Шенгенското пространство в рамките на срока на валидност на визата.
Предоставянето на Шенгенска виза не дава право на влизане. Окончателното решение се взима от Гранична полиция при проверката при влизане в Шенгенското пространство. Възможно е при влизане в Шенгенското пространство Гранична полиция да Ви помоли да представите освен паспорта си с валидна виза също и документи, които дават информация за финансовите Ви средства, продължителността и целта на пребиваването, както и наличието на медицинска застраховка. Затова би трябвало да носите със себе си по време на пътуването един комплект от документите за визата (напр. покана от Германия, хотелска резервация, медицинска застраховка за пътуване).

Изключване на  отговорността

Всички данни се основават на информацията и преценките, с които Посолството разполага към момента на изготвянето на текста. За пълнотата и верността обаче не може да бъде поета гаранция, тъй като междувременно в тях може да са настъпили промени.

Към началото на страницата