Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Визови разпоредби

Schengen Visum

Schengen Visum, © colourbox

Статия

Бихме искали да улесним максимално пътуването Ви за Германия – тук ще намерите важна информация за подаване на молба за виза, както и формуляра за виза в pdf-формат.

Подаването на заявление за издаване на виза в Посолството е възможно само след предварително уговаряне на дата и час през нашата интернет страница.

Моля да се запознаете и с информацията относно защитата на личните данни.

Граждани на Република България

От 01.01.2007г.  български граждани нямат нужда повече от виза за влизане във Федерална република Германия. Визовият режим е напълно отменен.

Свободно движение на лица

За влизане в страната е необходимо само представянето на валиден задграничен паспортили лична карта при преминаване на границата. Български граждани не се нуждаят от разрешение за престой (Aufenthaltserlaubnis - разрешение за престой, Niederlassungserlaubnis-разрешение за установяване) дори и при дългосрочни престои в Германия и не подлежат на специална регистрация.

С присъединяването си България е част от общия европейски вътрешен пазар, ето защо отпада и контролът на стоки на вътрешните граници. Засега обаче не отпада контролът на лица, макар че свободното придвижване на лица вече е гарантирано с присъединяването.

При продължителност на престоя до три месеца българските граждани трябва да притежават само валиден задграничен паспорт или лична карта. Няма никакви други условия за изпълнение или формалности за уреждане.

При продължителност над три месеца те се регистрират – както и германците – в Meldebehörde (Службата за адресна регистрация). В рамките на регистрацията те могат да предяват основанието си за свободно придвижване. Въз основа на тези данни, които Службата за адресна регистрация препраща на Службата за чужденци, на тях по служебен път им се издава удостоверение за право на престой. В този случай може в зависимост от целта на престоя да се изиска представянето на документи относно целта на трудовата дейност или следване, осигурена жизнена издръжка, здравно осигуряване и др.

Съгласно разпоредбите на федералните провинции за адресна регистрация регистри-рането трябва да стане най-късно 14 дни след установяването в Германия в Службата за адресна регистрация (по правило това е Службата за адресна регистрация на съответния град или община).

Визи за живеещи в България чуждестранни граждани ("Граждани на трети страни")

Живеещи в България граждани на трети страни се нуждаят за краткосрочен престой в Германия от „Шенгенска виза“. Основна цел на пътуването трябва да е Германия, визата важи обаче за всички държави от Шенгенското договорно пространство. Списък на държавите от Шенгенското договорно пространство: Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Исландия, Италия, Литва Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия и Унгария. За дългосрочен престой над три месеца се издава „D-виза“. Личното явяване за снемане на пръстови отпечатъци е абсолютно необходимо!

Заявления за виза за кратък престой до три месеца (Шенгенска виза)

Заявления за визи за дългосрочни пребивавания над три месеца и други пребивавания, за които трябва да се вземе съгласието на местната компетентна Служба за чужденци (национални визи)

Какво се променя след 31.03.2024 г.?

 От 31. март 2024 г. проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници между България и Румъния и с останалите държави от Шенгенското пространство се премахват.

Съгл. чл. 21 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген притежателите на валидно българско разрешение за пребиваване и национални визи за дългосрочно пребиваване ще могат на основание на тези документи, както и на валиден и признат пътен документ, да се движат свободно до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период на територията на другите страни-членки на Шенгенското пространство, при условие че отговарят на условията за влизане, които са посочени в член 6 от Кодекса на шенгенските граници. При това няма значение дали те пребивават 90 дни непрекъснато в другите държави-членки на Шенгенското пространство или влизат и излизат няколко пъти.

За притежателите на български национални визи за краткосрочно пребиваване, които са издадени преди 31. март 2024 г., не се променя нищо. Те дават право на пребиваване в България, Румъния и Кипър. За пребиваване в Германия продължава да е необходима единна Шенгенска виза. От 1. април 2024 г. България също ще издава единни Шенгенски визи.

Моля сами да анулирате направената вече резервация на дата и час за заявяване на Шенгенска виза с валидност след 01.04.2024 г., която съгласно тези разпоредби вече няма да е необходима.

Отмяна забраната за влизане в Централния регистър за чужденци и Шенгенската информационна система

Всички евентуални налични регистрации, касаещи български граждани (граждани на Съюза), включително и свързаните с тях документи за идентичност на личността бяха заличени генерално от 01.01.2007 г.

Не се заличават обаче вписвания, които са направени поради определени, особено тежки нарушения срещу закона/престъпления.

Службите, които са разпоредили вписването, ще извършат проверка на конкретния случай, дали запазването на вписването в Централния регистър за чужденци все още е допустимо с оглед на строгите критерии във връзка с правото за свободно движение на гражданите на Съюза.

На засегнатите български граждани се препоръчва своевременно преди заплануваното влизане в страната да изяснят със службата разпоредила вписването, дали съществува забрана/съмнения за влизане в страната. Ако на тази служба не й е известно или неясно, дали въобще съществува още забрана/съмнения за влизане в страната, то това може преди това да се установи с лична справка от водения от Федералната административна служба Централен регистър за чужденци.

За тази цел може да се обърнете в писмен вид към Федералната административна служба. Съответни заявления може да получите в Посолството и да изпратите на

Bundesverwaltungsamt
Ausländerzentralregister
D-50728 Köln

Съгласно закона за защита на личните данни справката може да се даде само лично на засегнатото лице. Ето защо трябва да приложите заверено копие от задграничния Ви паспорт с цел идентификация на самоличността и подпис на Вашата молба за справка, заверен от Посолството или от нотариус.

Срокът на действие на експулсиране/екстрадиране по правило може да се ограничи, като се подаде съответна молба. Молбата за допълнително ограничаване на срока на действие на експулсирането се подава в службата, която е разпоредила експулсирането/екстрадиране. Тя единствено е компетентна да ограничи действието им.

More Information in English language about SIS

Weitere Informationen in deutscher Sprache und Anträge zum AZR

Weitere Informationen in deutscher Sprache zum SIS

Antrag auf Selbstauskunft aus dem AZR

Application for Release of Information - AZR


Изключване на  отговорността

Всички данни се основават на информацията и преценките, с които Посолството разполага към момента на изготвянето на текста. За пълнотата и верността обаче не може да бъде поета гаранция, тъй като междувременно в тях може да са настъпили промени.

За други съдържания

Here you can find information about biometric passport photos which can be purchased e.g. at the foto studio behind the Embassy, ul. Elemag, / ul. Konstantin Kisimov

Към началото на страницата